خدمات الکترونیک
خدمات حرفه آموزي كاريابي زمينه هاي اشتغال مددجويان
شرح خدمت:
حرفه آموزي -كاريابي زمينه هاي اشتغال مددجويان
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
1-ارسال فرم معرفي مددجويان (زندانيان آزاد شده) از زندانهاي تابعه 2-مصاحبه و تكميل فرمهاي واحد پذيرش 3-انجام مصاحبه اوليه مددكاري تكميل فرمهاي مربوطه نجام بازديد منزل و تهيه گزارشات و ارجاع پرونده به واحد روانشناسي 4-انجام مصاحبه اوليه روانشناختي و تكميل فرمهاي مربوطه انجام تستهاي روانشناختي لازم و ارجاع پرونده به واحد اشتغا ل 5-انجام مصاحبه -تكميل فرمهاي مربوطه 6-معرفي به مراكز فني حرفه اي در صورت نداشتن گواهي مهارت 7-معرفي به مراكز كاريابي -كارخانجات و كارگاهها
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal