خدمات الکترونیک
تمديد الكترونيكي پروانه مرتعداري
شرح خدمت:
مجوزي است كه با در نظر گرفتن ظرفيت مرتع فصل چرا مدت و سابقه بهره برداري به نام شخص واجد شرايط براي تعليف دام در يك دوره باتوجه به عرف محل در يك مرتع يا محدوده مشخص صادر مي شود و به شكايات افراد ذي نفع رسيدگي مي شود.
نوع خدمت:
تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
افراد حقيقي : شناسنامه، كارت ملي افراد حقوقي : ثبت شركت،مدارك موسسين شركت
 
صدور : درخواست كتبي-استشهاديه محلي مبني بر ذي نفع بودن در مرتع(علف چرو.....)-گزارش و صورتجلسه اكيپ مميزي مرتع سند, مدرك قديمي دال بر ذي نفع بودن در مرتع(علف چرو.......)
 
تمديد : درخواست كتبي اصلاح : درخواست كتبي-گزارش و صورتجلسه اكيپ مميزي مرتع
 
ابطال : درخواست كتبي يا گزارش اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان
 
رسيدگي به اعتراضات : سوابق دال بر دامداربودن متقاضي و مدارك مورد تائيد اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان و اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان.
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal