خدمات الکترونیک
سامانه اتوماسيون تغذيه
شرح خدمت:
از طريق اين سامانه عمليات مرتبط با امور تغذيه بصورت الكترونيكي ارائه مي گردد و دانشجويان مي توانند بدون مراجعه به دستگاه هاي مستقر در سلف عملياتي نظير رزرو غذا انجام دهند.
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal