خدمات الکترونیک
سامانه تيك دانشجويان
شرح خدمت:
دانشجويان مي توانند براي مشاهده وضعيت حضور و غياب خود به اين سامانه مراجعه كنند.
نوع خدمت:
تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal