خدمات الکترونیک
سامانه گلستان
شرح خدمت:
دانشجويان با مراجعه به سامانه گلستان مي توانند امور آموزشي، خوابگاهي، مالي نظير ثبت نام، انتخاب واحد، ارزشيابي اساتيد و ... را انجام دهند.
نوع خدمت:
تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal