خدمات الکترونیک
صدور مجوز مراكز مشاوره تخصصي ازدواج و تحكيم خانواده
شرح خدمت:
در اين خدمت با توجه به ضوابط مندرج در آيين نامه براي متقاضيان حقيقي و حقوقي واجد شرايط، مجوز تاسيس مركز مشاوره ازدواج و تحكيم خانواده صادر مي گردد. مدت زمان اعتبار مجوزها 2 سال مي باشد
نوع خدمت:
تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
1-تصوير كارت ملي موسس
2-تصوير تمام صفحات شناسنامه موسس
3-تصوير تمام صفحات شناسنامه همسر موسس
4-تصوير وضعيت نظام وظيفه
5-اسكن عكس پرسنلي موسس
6-تصوير پروانه سازمان نظام روانشناسي و مشاوره موسس
7-تصوير آخرين مدرك تحصيلي موسس
8-برگه تكميل و تاييد شده دستگاه دولتي (فقط براي متقاضي مجوز دولتي)
9-تصوير درخواست متقاضي با مهر و امضاي دستگاه مورد نظر (فقط براي متقاضي مجوز غير دولتي عمومي)
10-تصوير اساسنامه رسمي و تاييد شده وزارت كشور (فقط براي متقاضي مجوز غير دولتي خصوصي)
11-تصوير آگهي ثبت موسسه در روزنامه رسمي( فقط براي متقاضي مجوز غير دولتي خصوصي)
12-تصوير گواهي مؤديان مالياتي (كد اقتصادي) الزامي براي متقاضيان حقوقي
13-تصوير تعهدنامه موسس مبني بر گذراندن دوره هاي ابلاغ شده در آيين نامه قبل از دريافت مجوز
اطلاعات تكميلي:
متوسط مدت زمان ارائه خدمت: 30 الي 40 روز
تعداد بار مراجعه حضوري: 1 بار
هزينه ارائه خدمت به خدمت گيرندگان: رايگان
 
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal