خدمات الکترونیک
صدور مجوز اسقاط خودروي فرسوده
شرح خدمت:
صدور مجوز اسقاط خودروي فرسوده
نوع خدمت:
تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
دارا بودن خودروي فرسوده مشمول
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal