خدمات الکترونیک
صدور حواله صورت وضعيت
شرح خدمت:
صدور حواله صورت وضعيت جهت استفاده شركتهاي حمل و نقل مسافر در سراسر كشور
نوع خدمت:
تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
-1 تحويل صورت وضعيت هاي مصرفي دوره گذشته 2- درخواست حواله جديد 3- پرداخت عوارض صورت
وضعيت 4-تحويل صورت وضعيت هاي باطله دوره گذشته
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal