خدمات الکترونیک
صدور مجوز بهره برداري از استخر و باشگاه ها و فضاهاي ورزشي و نظارت بر آنها-صدور موافقت اصولي احداث با زمين
شرح خدمت:
در اين خدمت طبق مقررات براي متقاضيان واجد شرايط، موافقت اصولي با زمين با اعتبار 1 سال صادر مي گردد. پس از احداث باشگاه مي بايست جهت بهره برداري مجوز بهره برداري از اماكن ورزشي را دريافت نمايند.
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

1- فرم تكميل شده تقاضانامه با ذكر رشته هاي ورزشي، نام باشگاه و آرم باشگاه
2- كپي تمام صفحات شناسنامه موسس،مدير عامل
3- كپي كارت ملي موسس، مديرعامل
4- كپي برابر با اصل اسناد مالكيت با كاربري ورزشي (اصل سند يا قرارداد مشاركت 10 سال به بالا) و يا اجاره نامه رسمي ورزشي يا رضايت نامه رسمي ورزشي و يا رضا يت نامه رسمي به همراه اجاره نامه عادي به تاريخ بعد از رضايت نامه در صورتي كه ملك مورد نظر فاقد سند ما لكيت باشد
5- كپي كارت پايان خدمت و يا معافيت دائم موسس، مديرعامل
6- ارائه تعهد نامه مبني بر عدم واگذاري محل باشگاه و يا فروش بدون هماهنگي اداره كل
7-5 قطعه عكس 4*3
8-كپي مدرك تحصيلي موسس، مدير عامل
9-مدارك ثبت شركتها . روگرفت مصدق شركت نامه .آگهي تاسيس مندرج در روزنامه هاي كثير النتشار كه اهداف ورزشي در ان قيد شده باشد (براي متقاضيان حقوقي).
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal