خدمات الکترونیک
اضافه تناژ(اخذ خسارت وارد به راه)
شرح خدمت:
اخذ جريمه خسارت وارد به راه و ابنيه راه همچون پلها از وسايل نقليه داراي اضافه بار
نوع خدمت:
تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرم معرفينامه پليس براي متخلفين اضافه بار
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal