خدمات الکترونیک
صدور پروانه بهره برداري از شركتهاي حمل و نقل
شرح خدمت:
پروانه فعاليت براي شركتهاي حمل و نقل جاده اي داخلي و بين المللي - كالا و مسافر
نوع خدمت:
تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
تمامي مدارك مندرج در آيين نامه هاي اجرايي قانون موسسات حمل و نقل مصوب 1346/4/24و كليه اصلاحيه هاي بعدي
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal