خدمات الکترونیک
صدور مجوز بهره برداري از استخر و باشگاه ها و فضاهاي ورزشي و نظارت بر آنها
شرح خدمت:
متقاضياني كه موافقت اصولي با زمين يا بدون زمين داشته باشند براي بهره برداري از باشگاه احداث شده نياز به صدور پروانه بهره برداري دارند. اعتبار اين مجوز 2 سال مي باشد.
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
1- فرم درخواست با ذكر كليه رشته هاي ورزشي مورد درخواست و كروكي محل باشگاه
2- كپي تمام صفحات شناسنامه موسس / مدير عامل (براي متقاضيان حقوقي) و مدير يا مديران باشگاه
3- كپي كارت ملي موسس/ مديرعامل و مدير يا مديران باشگاه
4-كپي برابر با اصل كليه صفحات سند مالكيت (در صورت مالك بودن) يا اجاره نامه رسمي 2 ساله (در صورت اجاره اي بودن ملك)،
5- كپي كارت پايان خدمت و يا معافيت دائم موسس/ مديرعامل و مدير يا مديران باشگاه
6 -كپي آخرين مدرك تحصيلي موسس/ مدير عامل و مدير يا مديران باشگاه
7- عكس 4*3 موسس و مديران
8- كپي مدرك تحصيلي موسس، مدير عامل
9-تاييديه هيئت ورزشي رشته هاي مورد تقاضا (جهت تاسيس استخرهاي ورزشي تاييديه هيئت نجات غريق و شنا الزامي است، همچنين تاييديه مركز بهداشت منطقه نيز جهت استخر الزامي است)
10-اساسنامه شركت، موسسه، بريده آخرين آگهي روزنامه رسمي براي متقاضيان حقوقي
11-ارائه تعهدنامه محضري مبني عدم اشتغال در دستگاههاي دولتي (مخصوص مدير باشگاه)
12-فرم وكالتنامه يا رضايتنامه رسمي مالك
13-كپي كارت مربيگري مربيان رشته هاي درخواستي و كارت ناجيگري و گواهي آمادگي ناجي در سال جاري براي متقاضيان استخر
14-آيين نامه داخلي باشگاه
15-در صورتيكه موسس يا مدير مونث باشد رضايت نامه محضري همسر الزامي است

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal