خدمات الکترونیک
مشارکت خیرین در پروژه های نیمه تمام دولتی
شرح خدمت:
در این خدمت خیرین محترم مدرسه ساز با مراجعه به سایت استان و انتخاب آیکن مورد نظر می توانند نحوه کمک ، استان و منطقه مورد کمک خود را انتخاب و با داشتن رمز دوم کارت بانکی نسبت به پرداخت اقدام نمایند.
نوع خدمت:
تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
کارت بانکی و رمز دوم کارت بانکی
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal