خدمات الکترونیک
1. صدور مجوز مير شكاري 2. صدور دفترچه شناسايي ويژه شكارچيان و پروانه شكار الكترونيكي
شرح خدمت:
1. صدور مجوز مير شكاري 2. صدور دفترچه شناسايي ويژه شكارچيان و پروانه شكار الكترونيكي
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal