خدمات الکترونیک
کمپین خوب باشیم
شرح خدمت:
از طریق سایت اینترنتی www.emdad.ir و شرکت در طرح کمپین خوب باشیم خیران می توانند درزمینه های زیر با کمیته امداد در اجرای طرحهای فقرزدایی و حمایتهای اجتماعی همکاری و مشارکت داشته باشند. در زمینه فعالیت ، مشارکت مالی، علمی و پژوهشی، فرهنگی و ‌آموزشی، بهداشتی و ‌درمانی، مشاوره و مددکاری، حرفه آموزی‌ و اشتغال، تأمین مسکن نیازمندان، تأمین لوازم خانگی و جهیزیه
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
.
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal