خدمات الکترونیک
درخواست صندوق صدقات
شرح خدمت:
خیر محترم میبایست وارد سایت اینترنتی www.emdad.ir شود .سپس از طریق لینک خدمات الکترونیک گزینه درخواست صندوق صدقات را انتخاب و سپس فرم مربوطه را تکمیل نماید.
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
 مراجعه به سایت اینترنتی www.emdad.ir
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal