خدمات الکترونیک
ارائه خدمات جانبي (دكل،فضا،آنتن،پاور،جاده دسترسي)
شرح خدمت:
استفاده از فضا در مراكز مخابراتي در سطح كشور(تعرفه) نصب تجهيزات مشترك در مراكز SC يا PC ياايستگاههاي مايكروويو يا بطور كلي در داخل سالنهاي زيرساخت و يا اينكه بخواهد از فضاي باز بيرون سالن يا جنب ايستگاه زيرساخت استفاده نمايد. اجاره دكل (تعرفه) مشترك درخواست نصب تجهيزات يا آنتنهاي خود را بر روي دكلهاي زيرساخت دارد. مشترك نيازمنديهاي خود (نوع آنتن،ارتفاع آنتن...)را در فرم مربوطه مشخص مي نمايد . اجاره برق (تعرفه) منظور برقي است كه مشترك براي راه اندازي تجهيزات خود به آن نياز دارد و اين برق را بايد در قالب اين سرويس از زيرساخت دريافت كند. اين سرويس مي تواند با پشتوانه يا بدون پشتوانه باشد. اجاره جاده اختصاصي (تعرفه) جاده هاي اختصاصي است كه فقط در اختيار زيرساخت مي باشد و براي دسترسي به مكانهاي صعب العبور براي ايستگاههاي خود توسط زيرساخت احداث گرديده است و چنانچه مشترك جهت نصب تجهيزات خود بر روي دكل يا ايستگاه نياز به اين جاده ها داشته باشد بايد تقاضاي اين سرويس را بدهد.
نوع خدمت:
اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal