خدمات الکترونیک
درخواست سرويس هاي دربستي
شرح خدمت:
تكميل فرم درخواست الكترونيكي جهت اجاره سرويس هاي دربستي و پيگيري موضوع از طريق سازمان اتوبوسراني شهرداري بيرجند
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal