خدمات الکترونیک
بررسي نقشه هاي ساختماني موضوع ماده 87 قانون كار
شرح خدمت:
برابر ماده 87 قانون كار كليه نقشه هاي ساختماني كارگاهها بايد قبل از اجراء به تائيد ادارات تعاون كار و رفاه اجتماعي محل برسد .در اجراي اين ماده و پيرو هماهنگي هاي بعمل آمده رونوشت كليه پروانه تأسيس هاي صادره در وزارتين صنعت معدن تجارت و جهادكشاورزي به ادارات كل تعاون كار ارسال تا مراحل اجراي آن صورت پذيرد و از طرفي در بازرسي هاي معمول از واحدها نيزاجراي ماده 87 قانون كار يكي از مواردي است كه مورد توجه بازرسان قرار دارد . بعد از مكاتبه با كارفرما نقشه هاي اجرايي كارگاه شامل كليه مستحدثات را كه به تائيد مهندس ناظر و محاسب رسيده از سوي كارفرما به بازرس كارتسليم مي گردد ، بازرس كار در اجراي ماده 87 قانون كار و براساس دستورالعمل مربوطه ميزان هزينه را براساس كل متراژ زير بنا محاسبه و به كارفرما اعلام مي نمايد . كارفرما وجه ياد شده را به حساب ويژه اي مربوط به خزانه (درآمدهاي عمومي دولت ) واريز و فيش مربوطه را به اداره تعاون كار تسليم مي نمايد .پس از آن بازرس كار به بررسي انطباق شرايط عمومي كارگاه با آئين نامه هاي حفاظتي و دستورالعمل مربوطه پرداخته و در صورت نقص ، موارد نقص را اعلام مي نمايد .
نوع خدمت:
يكپارچه سازي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

-        ارائه نقشه هاي ساختماني و تاسيساتي واحد از سوي كارفرما

-        واريز فيش مربوط به هزينه ماده 87 و تحويل به اداره

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal