خدمات الکترونیک
بررسي و تطبيق مشاغل بيمه شده در مشاغل سخت و زيان آور
شرح خدمت:
بررسي مشاغل سخت و زيان آور براساس آئين نامه موضوع تبصره ماده 52 قانون كار صورت گرفته و در صورتي كه شغل مورد بررسي ، شرايط مندرج در آئين نامه ياد شده را داشته باشد كارگر مستحق بازنشستگي پيش از موعد خواهد بود .متقاضي درخواست خود را از طريق سامانه مربوطه تكميل نموده درخواستهاي تكميل شده پس از ثبت در دبيرخانه مشاغل سخت و زيان آور و تهيه گزارش كارشناسي مشترك آماده رسيدگي در كميته بدوي مي شود . نتيجه راي كميته بدوي به كارگر و كارفرما ابلاغ مي شود و در صورت اعتراض كارگر يا كارفرما به تشخيص كميته بدوي ، فرم اعتراض توسط معترض تكميل و مر اتب اعتراض به همراه مستندات لازم به دبيرخانه سخت و زيان آور تسليم مي گردد اعتراضات جمع آوري شده در جلسه كميته تجديد نظرمورد بررسي و ارزيابي قرار مي گيرد .نتيجه بررسي پرونده در كميته تجديد نظر به طرفين ابلاغ و پرونده به اداره كل تأمين اجتماعي ارسال مي گردد.
نوع خدمت:
يكپارچه سازي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
داشتن مدارك بيمه اي و شناسنامه اي
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal