خدمات الکترونیک
تاييد صلاحيت ايمني امور پيمانكاري
شرح خدمت:
در راستاي اجراي مواد 13، 85 و 91 قانون كار جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه ايمني امور پيمانكاري و دستورالعمل اجرايي آن و ساير آيين نامه ها و قوانين مرتبط؛ پس از بررسي پرونده هاي درخواست متقاضيان اخذ گواهي صلاحيت ايمني پيمانكاري و برگزاري دوره هاي آموزشي مربوطه و سنجش توان پيمانكاران در حوزه ايمني و حفاظت فني براي پيمانكاران ذيصلاح گواهي صلاحيت ايمني صادر و بر نحوه عملكرد ايشان نظارت لازم صورت مي گيرد.
نوع خدمت:
يكپارچه سازي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

تكميل مدارك سامانه تاييد صلاحيت ايمني پيمانكاران- تحويل فرم هاي شماره 1 و2 مسئولين ايمني-گواهي صلاحيت مسئول ايمني شركت- و...

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal