خدمات الکترونیک
صدور كارت هوشمند بازرگاني
شرح خدمت:
بازرگانان و متقاضيان با استفاده از سامانه كارت هوشمند بازرگاني تمامي مراحل ثبت نام و درخواست صدور و تمديد كارت بازرگاني خود را از طريق اين سامانه انجام دهند.
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal