خدمات الکترونیک
صدور پروانه بهره برداري معدن
شرح خدمت:
استفاده از ذخاير معدني, مستلزم اخذ پروانه بهره برداري ازوزارت صنايع ومعادن است.اين پروانه بر اساس شناسنامه معدن وطرح بهرهبرداري مصوب وزارت مذكور صادر خواهد شد.پروانه بهره برداري سندي است رسمي، لازم الاجرا، حاوي مدت بهره برداري براساس شناسنامه معدن و طرح بهره برداري مصوب ، قابل تمديد ، قابل معامله و انتقال به اشخاص ثالث كه متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخيره معدني و نيز دربر دارنده تعهدات وي در اجراي مفاد آن مي باشد ، مدت بهره برداري با توجه به موارد فوق و ذخيره موجود تا حداكثر 25 سال با حق اولويت تمديد براي دارنده پروانه تعيين ميشود.
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal