خدمات الکترونیک
تعيين نوعيت اراضي
شرح خدمت:
كد خدمت: KHJ/030/312/1-1 عنوان خدمت: تعيين نوعيت اراضي حوزه خدمت: مديريت املاك حقوقي متصدي فرآيند: دبيرخانه كميسيون ماده 12 واحد هاي مرتبط در فرآيند: كميسيون ماده 12- اداره املاك- واحد آمار و اطلاعات- اداره شناسايي- بانك زمين- امور مراجعين، اداره حقوقي زمان مطلوب فرآيند 1 ماه ورودي هاي فرآيند: 1) نامه استعلام تعيين نوعيت يا از ادارات ثبت يا دفاتر اسناد رسمي و يا شهرداريها (تعيين نوعيت) 2) نقشه 2000/1 هوايي موقعيت ملك 3) استعلام وقوع در محدوده اراضي ملي از اداره شناسايي(اگر در محدوده باشد و تحويل اين اداره شده باشد) و يا از منابع طبيعي(اگر در حريم باشد) 4) استعلام وقوع در حريم يا محدوده از اداره شناسايي يا از شهرداري و يا معماري و شهرسازي 5) پاسخ استعلام ثبتي(مساحت پلاك، مالك، اصلي يا فرعي بودن و ...) 6) مدارك شناسايي مالك و وكيل قانوني(كارت ملي، شناسنامه، سند مالكيت 6 دانگ) 7) وكالت نامه 8) برگه خلاصه معاملات ملك از مالك 9) ريزماليات و انحصار وراثت(اگر مالك فوت كرده باشد) 10) نامه از اداره املاك جهت طرح پلاك در كميسيون خروجي هاي فرآيند: اعلام نوعيت به اداره املاك از طريق
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

مراحل انجام فرايند مطابق با شناسنامه خدمت به شرح ذيل :

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal