خدمات الکترونیک
صدور جواز تأسيس صنعتي
شرح خدمت:
جهت راه اندازي واحد هاي صنعتي نياز به دريافت مجوز تأسيس واحد صنعتي مي باشد كه اين خدمت بصورت الكترونيكي جهت متقاضيان ارائه مي گردد.
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal