خدمات الکترونیک
تصديق اصالت اسناد و اوراق دفاتر اسناد رسمي
شرح خدمت:
تصديق اصالت اسناد و اوراق دفاتر اسناد رسمي بصورت الكترونيكي توسط متقاضيان
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مراجعه به سايت و نكميل فيلدهاي موردنياز
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal