خدمات الکترونیک
دريافت و پرداخت سپرده دستگاههاي اجرايي
شرح خدمت:
در راستاي مفاد مواد 41 و 42 قانون محاسبات عمومي كشور و همچنين اصل 53 قانون اساسي، تمامي وجوه سپرده دريافتي دستگاههاي اجرايي استان حسب مورد به حساب خزانه معين استان واريز ، اعلام وصول و ثبت و به حساب 20/9 خزانه داريكل واريز مي شود. دستگاههاي اجرايي بر اساس مبالغ واريزي نسبت به اخذ تائيديه سپرده به صورت ماهانه اقدام و سپس دستگاههاي اجرايي با رعايت آئين نامه اجرايي مفاد مواد ياد شده از طريق سازو كارهاي تعيين شده نسبت به ارسال درخواست استرداد با امضاي ذيحساب اقدام و خزانه معين استان پس از بررسي و كنترل درخواست و فايل مربوطه نسبت به واريز وجه به حساب رد وجوه سپرده دستگاه اجرايي به صورت دستي و مكانيزه( بانكواره) اقدام مي نمايند .
نوع خدمت:
اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
1- صورتحساب بانكي     2- CD حاوي اطلاعات ريز پيكره وجوه واريزي به همراه فرم تاييديه سپرده دستگاه اجرايي با امضاء ذيحساب    3- CD حاوي اطلاعات مبالغ درخواستي براي استرداد وجوه درخواستي به همراه درخواست وجه با امضاء واحد ذيحسابي حسب مورد دستي يا مكانيزه
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal