خدمات الکترونیک
پرداخت اعتبارات هزينه اي ( ساير )
شرح خدمت:
بر اساس ماده 53 قانون اساسي كشور و بر اساس قوانين بودجه ساليانه پرداخت اعتبارات هزينه اي(ساير) از طريق خزانه صورت مي گيرد.كليه دستگاهها و سازمانهاي مندرج در قانون بودجه مشمول اين فرآيند مي باشند. در ابتداي هر سال پس از تصويب بودجه در مجلس شوراي اسلامي ، قانون به دستگاههاي اجرايي ابلاغ مي گردد. پس از دريافت قانون، سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مي بايست نسبت به ابلاغ اعتبار و مبادله موافقتنامه با دستگاههاي اجرايي و ارائه تخصيص كه معمولا هر سه ماه يكبار به خزانه ابلاغ مي گردد، اقدام نمايد.دستگاههاي مشمول پس از ارائه درخواست وجه كه به امضا ذيحساب رسيده باشد، نسبت به دريافت اعتبار تخصيص ماهيانه خود از طريق خزانه اقدام مي نمايندكه كارشناسان خزانه پس از بررسي ، ثبت، تامين اعتبار و كنترل درخواست وجه نسبت به صدور سند و بارگذاري اطلاعات مربوطه در سامانه بانكواره به منظور ارسال به صاحبان امضاء و واريز وجه به حساب دستگاه اجرايي كه قبلا با تاييد خزانه معين افتتاح گرديده اقدام مي نمايند. در پايان سال مالي درخواست تاييديه كليه وجوه دريافتي كه دستگاه اجرايي در طول سال از خزانه معين دريافت كرده با
نوع خدمت:
اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
1-قانون بودجه ساليانه  2-ابلاغ اعتبار،تخصيص،موافقتنامه  3-درخواست وجه و تاييديه دستگاه اجرايي
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal