خدمات الکترونیک
رسيدگي و صدور مجوز پرداخت ديون بلامحل
شرح خدمت:
در اجراي مواد (8) و (58) قانون محاسبات عمومي كشور و دستورالعمل اجرايي مربوط، پس از دريافت فهرست ديون بلامحل و اسناد هزينه و مدارك مربوط به ديون بلامحل از دستگاههاي اجرايي مشمول و بررسي كارشناسي و رفع نقص آن، فهرست ديون بلامحل ارسالي رفع نقص شده در كميسيون ديون بلامحل با حضور اعضاء و نماينده دستگاه اجرايي مربوط مورد بررسي قرار مي گيرد و صورتجلسه نهايي تاييده شده به همراه نامه اي كه توسط مدير كل امور اقتصادي و دارايي استان امضاء گرديده است به دستگاه اجرايي مربوط ابلاغ مي شود.
نوع خدمت:
اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
1- فهرست ديون بلامحل در قالب پيوست شماره (1) دستورالعمل اجرايي ديون بلامحل  2- اصل اسناد و مدارك مربوط به موارد مندرج در فهرست ديون   3-رقم اعتبار مصوب ديون مندرج در موافقتنامه دستگاه ذيربط و نامه ابلاغ و موافقت نامه مركز براي دستگاههاي اجرايي كه اعتبار ابلاغي دارند   4- مستندات مجوز پرداخت(مصوبات و مقرات قانوني)  5- نامه درخواست دستگاه اجرايي ذي ربط
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal