خدمات الکترونیک
صدور گواهي المثني براي اسناد مالكيت مفقوده دستگاههاي اجرايي
شرح خدمت:
مواردي كه سند مالكيت به علت از بين رفتن و يا مفقود شدن در اختيار نباشد دستگاه متقاضي درخواست صدور گواهي المثني در اجراي تبصره 4 ماده 120 قانون اصلاحي قانون ثبت مي نمايد . در مرحله نخست پس از دريافت درخواست از سوي دستگاه اجرايي ، درخواست مورد بررسي قرار مي گيرد سپس به منظور مشخص شدن مالكيت دولت اقدام به دريافت گزارشي ثبتي از اداره ثبت اسناد مبني و مالكيت دولت به نمايندگي دستگاه بهره بردار مي گردد . پس از دريافت گزارش ثبتي مشخصات سند در سيستم اموال غير منقول توسط آن اداره كل استخراج مي گردد . سپس درخواست نقشه و فايل رقومي UTM به دستگاه درخواست كننده ارسال مي گردد پس از دريافت فايل و نقشه هاي درخواستي و مستندات كامل مدارك به همراه نامه درخواست به اداره كل اموال دولتي جهت صدور گواهي بند دال ارسال مي گردد.
نوع خدمت:
اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فايل و نقشه رقومي ، درخواست دستگاه اجرايي، پرينت اطلاعات شفاف سازي شده ، تصوير سند مالكيت 
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal