خدمات الکترونیک
صدور گواهي صدور سند مالكيت املاك و اراضي دستگاههاي اجرايي
شرح خدمت:
با توجه به لزوم مستند سازي املاك و اراضي فاقد سند در اختيار دستگاه هاي اجرايي و تثبيت مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران گواهي بند د ماده 26 آيين نامه اموال دولتي صادر مي گردد. اين درخواست ها پيرامون اصلاح و يا صدور سند مالكيت تفكيكي مي باشد . در مرحله نخست پس از دريافت درخواست از سوي دستگاه اجرايي، درخواست مورد بررسي قرار مي گيرد. اگر در مدارك دريافتي از دستگاه اجرايي قرارداد واگذاري مربوط به قبل از سال 1380 باشد نسبت به تكميل مدارك از قبيل پرينت اطلاعات شفاف سازي شده اموال غير منقول در اختيار دستگاه ، فايل رقومي و نقشه UTM و تصاوير مربوطه به بهره بردار بودن دستگاه اجرايي، اقدام و با نامه درخواست جهت صدور گواهي بند دال به اداره كل اموال ارسال مي گردد . در اين مورد درخواست ها اگر اداره كل اموال با توجه به بررسي هاي بعمل آمده نياز به بازديد ميداني از محل مورد نظر داشته باشد بصورت كتبي اعلام و نماينده اين اداره كل در معيت نماينده دستگاه اجرايي از ملك مورد نظر بازديد و گزارش آن جهت صدور گواهي بند دال به اداره كل اموال دولتي ارسال مي گردد.
نوع خدمت:
اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فايل و نقشه رقومي ، درخواست دستگاه اجرايي، پرينت اطلاعات شفاف سازي شده ، تصوير سند مالكيت ، تصوير قراردارد واگذاري قبل از سال 80 براي اموال غير منقول فاقد سند مالكيت
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal