خدمات الکترونیک
صدور گواهي تك برگي نمودن اسناد مالكيت اموال غير منقول دستگاههاي اجرايي
شرح خدمت:
با توجه به تكليف ماده 24 ضوابط اجرايي قانون بودجه سال جاري مبني بر لزوم تك برگي نمودن اسناد مالكيت اموال غير منقول در اختيار وزارتخانه ها و موسسات دولتي و سرعت بخشيدن به امور مستند سازي و شفاف نمودن اطلاعات از طريق صدور مالكيت تك برگي ، دستگاه هاي اجرايي مكلف به ارسال درخواست تك برگي نمودن اسناد مالكيت در اختيار خود گرديده اند . بدين منظور پس از دريافت درخواست دستگاه ، درخواست مورد نظر بررسي و همچنين انطباق سند با اصل سند مالكيت موجود در خزانه بررسي مي گردد . سپس از دستگاه اجرايي تقاضاي ارائه فايل و نقشه رقومي مربوط به پلاك ثبتي موصوف مي شود . سپس مدارك لازم كه شامل فايل رقومي ، نقشه UTM ، پرينت اطلاعات شفاف سازي شده و تصوير سند مالكيت از دستگاه اجرايي اخذ مي گردد و جهت صدور گواهي بند دال به اداره كل اموال دولتي ارسال مي گردد.
نوع خدمت:
اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فايل و نقشه رقومي ، درخواست دستگاه اجرايي، پرينت اطلاعات شفاف سازي شده ، تصوير سند مالكيت ، 
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal