خدمات الکترونیک
صدور سند فروش خودروهاي دولتي
شرح خدمت:
دستگاه اجرايي پس از كسب مجوز كميسيون ماده 2 خودروهاي مازاد و قابل شماره گذاري خود را از طريق مزايده واگذار و سند فروش آنها از سوي اين اداره كل صادر مي گردد. همچنين در صورت مفقودشدن سند صادره حسب درخواست خريدار، سند المثني صادر مي گردد. در مرحله ابتدايي پس از اخذ درخواست دستگاه اجرايي مبني بر صدورسند فروش، درخواست و مدارك ارسالي مورد بررسي قرار مي گيرد. درصورت كامل بودن مدارك، پس از بررسي مستندات مزايده خودروها سند فروش خودروها صادر مي گردد. در صورت مفقود شدن سند صادر شده با درخواست متقاضي و چاپ آگهي مفقود شدن سند در دو نوبت در روزنامه محلي وكثير الانتشار (خريدار) پس از بررسي كارشناسي نسبت به صدور سند المثني اقدام مي گردد. در اخر نسبت به اخذ نامه فك پلاك خودروها از پليس راهور ناجا اقدام مي گردد.
نوع خدمت:
اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
1-تصوير كميسيون ماده 2 مربوطه 2- اعلام نظريه پليس راهور مبني بر قابل شماره گذاري بودن 3- نظريه كارشناس رسمي دادگستري جهت تعيين قيمت پايه 4- آگهي مزايده مندرج درروزنامه هاي كثير الانتشار، 5اخذ فرم بازديد تعويض پلاك ، 6- صورتجلسه كميسيون معاملات، 7- فيش واريزوجه به حساب درامد، 8 مدارك كامل خريدار، 9- مدارك خودرو ، 10- نامه فك پلاك دولتي از پليس راهور
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal