خدمات الکترونیک
صدور مجوز حذف خودروهاي اسقاط شده دولتي
شرح خدمت:
دستگاه اجرايي موظف است پس از اخذ مجوز كميسيون ماده 2 خودروهاي خسارت ديده و مشمول سن فرسودگي را به مركز اسقاط واگذار نمايد تا پس از اوراق نمودن آنها صورتجلسه اسقاط خودروها رابراي كسر از بانك اطلاعات جامع خودروهاي دولتي را به اين اداره كل تحويل نمايد. در اولين مرحله مي بايست پس از اخذ درخواست از سوي مقام مجاز دستگاه اجرايي مبني بر واگذاري خودروهاي اسقاط مشمول سن فرسودگي و خسارت ديده به مراكز اسقاط، موضوع از طريق طرح در كميسيون ماده 2 و صدور مجوز اسقاط امكان پذير مي گردد. دستگاه اجرايي پس از دريافت مجوز اسقاط مي بايست در مراكز اسقاط مراجعه و پس از اسقاط خودرو و دريافت برگه اقرار و تعهد(صورتجلسه اسقاط)،صورتجلسه مذكور و تاييديه فك پلاك خودرو توسط پليس راهور استان از طريق نماينده دستگاه به منظور حذف اطلاعات خودرو از بانك جامع خودروهاي دولتي به اين اداره كل تحويل داده مي شود.
نوع خدمت:
اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
1-درخواست از سوي مقام مجاز دستگاه اجرايي، 2-اخذ صورتجلسه اسقاط خودروها، 3-تصوير صورتجلسه كميسيون ماده 2 مبني براسقاط خودروها
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal