خدمات الکترونیک
سامانه جامع آمار و اطلاعات سازمان وشبكه تعاونيها
شرح خدمت:
اين سامانه بدين منظور طراحي گرديده تا كليه تشكلهاي تحت پوشش سازمان تعاون روستايي آمار و اطلاعات عملكردي زير ساختي خود را در حوزه هاي مختلف آموزش ، بازرگاني ، خدمات فني و مهندسي، اعتبارات، خدمات فني و كشاورزي ، امور تشكلها و نظامهاي بهره برداري به اداره تعاون روستايي شهرستان ارائه نمايند تا پس از تاييد اطلاعات ثبت شده توسط ، رئيس اداره تعاون روستايي شهرستان مربوطه ،اطلاعات و آمار جهت تاييد و استخراج آمار و اطلاعات در اختيار سازمان تعاون روستايي استان قرار گيرد و اطلاعات تاييد شده مورد بهره برداري سازمان تعاون روستايي ايران باشد
نوع خدمت:
اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal