خدمات الکترونیک
جمع آوري يا ادغام انشعاب
شرح خدمت:
جمع آوري انشعابات اضافي ملك در صورت ادغام دو يا چند ملك داراي انشعاب (با رعايت بند 42-4 آيين نامه عملياتي)
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
سند مالكيت يا اسناد مثبته ديگر،كارت ملي مالك،ارائه آخرين قبض آب بهاء پرداختي،درخواست متقاضي
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal