خدمات الکترونیک
نصب سيفون اضافي
شرح خدمت:
نصب انشعاب دوم يا سوم فاضلاب ملك براساس درخواست متقاضي و در صورت وجود شرايط لازم
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
ارائه آخرين قبض آب بهاء پرداختي
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal