خدمات الکترونیک
تعويض كنتور
شرح خدمت:
جايگزين نمودن كنتور جديد بجاي كنتور خراب يا فرسوده ملك (با رعايت بند 39-4 آيين نامه عملياتي)
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
 ارائه آخرين قبض آب بهاء پرداختي،درخواست متقاضي
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal