خدمات الکترونیک
صدور یا تمدید گواهی ثبت مواد بیولوژیک دامپزشکی
شرح خدمت:
گواهی فروش دارو و مواد بیولوژیک
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مدارک خواسته شده در سامانه
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal