خدمات الکترونیک
تفكيك كنتور
شرح خدمت:
نصب كنتورهاي فرعي به درخواست مشترك در صورت دارا بودن شرايط فني
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
اصل سند مالكيت يا اسناد مثبته ديگر،كارت ملي و شناسنامه مالك،اصل پروانه ساختماني يا پايانكار،آخرين قبض آب يا ارائه شماره اشتراك
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal