خدمات الکترونیک
پاسخ به درخواست اراضی دستگاه های مشمول ماده 69
شرح خدمت:
بمنظور مستندسازی اراضی ملی و دولت براساس ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نوع ارائه خدمت : G2G
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
درخواست دستگاه متقاضی - نقشه UTM عرصه مورد نظر - فرم اعلام وضعیت عرصه
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal