خدمات الکترونیک
صدور مجوز قطع گونه های جنگلی
شرح خدمت:
صدور مجوز قطع گونه‌های جنگلی حسب درخواست متقاضیان در اراضی مستثنیات و یا تشخیص سازمان در خصوص اراضی ملی
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مستندات لازم
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal