خدمات الکترونیک
تغيير واحد مسكوني
شرح خدمت:
افزايش يا كاهش تعداد واحد مسكوني براساس مدارك ارائه شده
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
رائه آخرين قبض آب بهاء پرداختي،پروانه يا پايان كار ساختماني،سند مالكيت يا اسناد مثبته ديگر
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal