خدمات الکترونیک
صدور یا تمدید مجوز مشاغل خانگی
شرح خدمت:
مروزه کسب وکارهای خانگی به عنوان راهکاری مهم برای ایجاداشتغال ودرآمددرسراسرجهان محسوب میگردند. قابلیت انجام این نوع کسب وکاردر «منزل»سبب ایجادمزایای بسیاری برای شاغلین آنهامیشود،که ازجمله میتوان به ایجادتوازن بین مسئولیت خانوادگی زنان واشتغال آنان،حذف هزینه های مربوط به خرید،رهن واجاره کارگاه وایاب وذهاب،استفاده ازنیروی کارسایراعضای خانواده وایجادزمینه های کارخانوادگی،امکان انتقال تجارب ازطریق آموزش غیررسمی به شیوه استاد- شاگردی بین اعضاءخانواده و... اشارهنمود.
نوع خدمت:
تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
در سامانه موجود می باشد
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal