خدمات الکترونیک
تغييركاربري انشعاب
شرح خدمت:
تغيير نوع كاربري(با رعايت مفاد بند 33-4 آيين نامه عملياتي)
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
ارائه آخرين قبض آب بهاء پرداختي،پروانه يا پايان كار ساختماني،سند مالكيت يا اسناد مثبته ديگر
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal