خدمات الکترونیک
گواهي تبصره يك ماده 186 ق.م.م
شرح خدمت:
طبق قانون شعب بانك موظف هستند ، وضعيت بدهي متقاضيان وام را براساس مفاد مندرج در تبصره يك ماده 186 ق.م.م از واحد مالياتي مربوطه استعلام كنند. اين سامانه در راستاي سهولت در انجام اين فرآيند توليد شده است. با ثبت الكترونيكي درخواست توسط شعب بانك، درخواست به كارتابل واحد مالياتي مربوطه رفته و پس از بررسي توسط كارشناس مربوطه ، پاسخ بصورت الكترونيكي براي بانك درخواست كننده ارسال مي شود.
نوع خدمت:
تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
(مدارك هويتي و در صورت لزوم تراز نامه و صورت هاي مالي)
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal