خدمات الکترونیک
ثبت نام شماره اقتصادي
شرح خدمت:
موديان جهت بهره مندي از بسياري از خدمات الكترونيكي سازمان امور مالياتي كشور و همچنين دريافت شماره اقتصادي جديد بايد در اين سامانه اطلاعات خود را تكميل نمايند. دريافت اين خدمات پس از گذراندن مراحل پيش ثبت نام، تاييد اطلاعات اوليه، ثبت نام، تاييد اطلاعات ثبت نام، تطبيق اطلاعات پرونده با اطلاعات الكترونيكي امكان پذير مي باشد.
نوع خدمت:
تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مدارك هويتي شخص اول در بنگاه و ساير اعضاء مرتبط (از جمله شركاء و ...)، مدارك مرتبط با محل اقامتگاه قانوني، مدارك مرتبط با ثبت شركت در قوه قضاييه و ...
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal