خدمات الکترونیک
سامانه ثبت نام الکترونیکی و ارائه شماره اقتصادی
شرح خدمت:
مودیان جهت بهره مندی از بسیاری از خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین دریافت شماره اقتصادی جدید باید در این سامانه اطلاعات خود را تکمیل نمایند. دریافت این خدمات پس از گذراندن مراحل پیش ثبت نام، تایید اطلاعات اولیه، ثبت نام، تایید اطلاعات ثبت نام، تطبیق اطلاعات پرونده با اطلاعات الکترونیکی امکان پذیر می باشد.
نوع خدمت:
تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
 کد ملی, شماره تلفن همراه, کدپستی
مدارک هویتی شخص اول در بنگاه و سایر اعضاء مرتبط (از جمله شرکاء و ...)، مدارک مرتبط با محل اقامتگاه قانونی، مدارک مرتبط با ثبت شرکت در قوه قضاییه و ...
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal