خدمات الکترونیک
صدور یا تمدیدکارت کار اتباع خارجی
شرح خدمت:
صدور یا تمدید کارت کار جهت اتباع افغان موافقت با صدور یا تمدید کارت کار برای کلیه اتباع افغان در مراکز استانها وتوسط اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی انجام می گیرد
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

- فرم اطلاعات تکمیلی،اطلاعات فردی،اطلاعات شغلی،کپی گذرنامه که مهرروادیدورودباحق کاردرآن درج گردیده است.- نامه درخواست کارفرمابرای صدورپروانه کار

- مدارک موردنیازدیگربراساس شغل تبعه درخواست میشود.

                      

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal