خدمات الکترونیک
صدور یا تمدید مجوز صلاحیت ایمنی شرکت های ساختمانی و خدمات عمومی
شرح خدمت:
ه استناد مواد 13،85 و91 قانون کارجمهوری اسلامی ایران آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری و به منظور وحدت رویه در تشکیل پرونده ها و ایجاد بانک اطلاعاتی و جلوگیری از اتلاف زمان سامانه اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران سراسر کشور راه اندازی و به مورد اجرا گذاشته شد
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
نشانی پستی دفتر مرکزی پیمانکاربه همراه کد پستی معتبر مشخصات مدیر عامل مشخصات شرکت مشخصات قراردادهای چهارساله اخیر لیست تجهیزات حفاظت ایمنی آخرین لیست بیمه کارگاه گواهینامه های آموزشی
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal