خدمات الکترونیک
صدور یا تمدیدگواهینامه صلاحیت شرکتهای خدماتی
شرح خدمت:
- ثبت ارائه درخواست تائید صلاحیت ازسوی شرکت و تشکیل پرونده در انجمن صنفی عضوکانون سراسری - تائید صلاحیت
نوع خدمت:
تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
درخواست اولیه
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal